Eficientizarea Predarii Matematicii Folosind Jocul Didactic la Lectiile de Matematica

Începând din anul 1998 în România, Curriculum Naţional cuprinde:

Curriculum Naţionalpentru învăţământul obilgatoriu.Cadrul de referinţă (document reglator care asigură coerenţa componentelor sistemului curricular, în termen de procese şi  produse );

Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele I-XII/XIII document care stabileşte ariile curriculare, obiectele de studiu şi resursele de timp necesare abordării acestora;

Programele şcolare, care stabilesc obiectivele cadru, obiectivele de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturile învăţării, precum şi standardele curriculare de performanţă prevăzute pentru fiecare disciplină existentă în planurile – cadru de învăţământ;

Ghiduri, norme metodologice şi materiale support care descriu condiţiile de aplicare şi monitorizare ale procesului curricular;

Manuale alternative.

În elaborarea Planului-cadru de învăţământ au fost avue în vedere următoarele principii :

1.Principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale în vederea stabilirii disciplinelor şcolare, precum şi gruparea şi ierarhizarea acestora pe arii curriculare pentru întregul învaţământ preuniversitar.

  1. Principiul selecţiei şi al ierarhizării care, coroborat cu o serie de strategii de organizare internă a curriculumului a condus la stucturarea procesului de învăţământ în cicluri şcolare.
  2. Principiul coerenţei vizează caracterul omogen al parcursului şcolar.Acest princupiu are în vedere gradul de integrare orizontală şi verticală a ariilor curriculare în interiorul sistemului iar în cadrul acestora, a obiectelor de studiu.Principiul coerenţei vizează în esenţă raporturile procentuale atât pe orizontală cât şi verticală între ariile curriculare, iar în cadrul ariilor, între discipline.
  3. Principiul egalităţii şanselor are în vedere asigurarea unui sistem care dă dreptul ficărui elev în parte de a-şi descoperi şi de a-şi valorifica la maximum potenţialul de care dispune. Aplicarea acestui principiu impune: obilgativilitatea învăţământului general şi existenţa trunchiului comun, în  măsura să asigure elevilor accesul la ” nucleul ” fiecărei componente a parcursului şcolar.Respectarea principiului egalităţii şanselor impune garantarea pentru fiecare elev, în numărul de ore trunchiului comun, a unui nivel optim acceptabil de cunoştinţe şi capacităţi.

5. Principiul descărcării şi al felxibilizării vizează trecerea de la învăţământul pentru toţi la învăţământul pentru fiecare.Acest lucru poate fi realizat prin descentralizarea curriculară.Numărul total de ore alocat prin planurile cadru vizează între un minim şi un maxim.Planurile cadru prevăd de asemenea, pentru majoritatea obiectelor de studiu o plajă orarăce presupune un număr de ore minim şi unul maxim.Descentralizarea şi flexibilizarea curriculumului este corectizată la nivelul şcolii prin îmbinarea trunchiului comun cu o componentă a planului de învăţământ aflată la decizia

Lasă un comentariu